FI MU

Zpracování obrazu

Obor poskytuje komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji, jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu v nejrůznějších oblastech, např. pro použití v  lékařství, biologii, při zpracování meteorologických a geografických dat, pro biometrické aplikace apod.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

7
Loni přijato
8
Loni uchazečů
5
Nyní studuje
40 %
Dívek

Ukázka opravy poškozeného obrazu v reálném čase

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1802T027, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět moderním matematicky dobře založeným metodám z oblasti zpracování digitálního obrazu; numericky řešit základní parciální diferenciální…

PA171 Digital Image Filtering

RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Cílem kurzu je detailní seznámení s transformacemi používanými při zpracování digitálního obrazu, tedy s operacemi, které upravují obsah obrazových dat, případně převádí obrazová data do jiné reprezentace.

PA172 Image Acquisition

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

V tomto kurzu se student seznámí s teorií i praxí zachycení obrazové informace a následným převodem do digitální podoby. Výklad je převážně zaměřen na optické soustavy, které jsou nejčastější.

PA173 Mathematical Morphology

doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

At the end of the course students should be able to: understand and explain the principles of mathematical morphology methods and efficient algorithms for their computation; respect their properties and…

Studenti

Spracovanie obrazu je veľmi zaujímavý odbor s pomerne úzkou špecializáciou. Absolventov nie je veľa, čo zvyšuje ich hodnotu na trhu práce. Nosné predmety sú vyučované skvelými ľuďmi a samotné vyučovanie sa nesie v priateľskej atmosfére. Veľa informácií získaných štúdiom tohto odboru by sa samostatne hľadalo pomerne náročne. Neľutujem svoju voľbu.

– Marta Surgentová

Odbor spracovanie obrazu je zaujímavý v kontexte aktuálneho vývoja informačných technológii, kde sa čoraz viac presadzujú systémy, ktoré pracujú s obrazovou informáciou. Absolvent má možnosť si nájsť pomerne zaujímavé uplatnenie, ktoré nespočíva len v monotónnom programovaní, ale často aj v kreatívnej a vedeckej práci.

– Ján Bella

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen navrhovat a vést vývoj softwarových systémů pro zpracování obrazové informace ve výzkumu (např. úprava a analýza obrazů z mikroskopu), v medicíně (např. zpracování obrazů z ultrazvuku, magnetické rezonance či CT mozku), ale i v průmyslu (např. rozpoznávání otisků prstů či sítnice, záznamů bezpečnostních a dopravních kamer apod.).

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Zpracování obrazu obvykle nastupují do praxe. V Brně či jeho bezprostředním okolí sídlí celá řada firem nabízejících absolventům uplatnění: • FEI Czech Republic s.r.o. • TESCAN Brno, s.r.o. • Honeywell, spol. s r.o. • DAITE s.r.o. • Comprimato Systems s.r.o.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Mgr. Petr Bartoň
LinkedIn

Zpracování obrazu (a grafika) mě vždy zajímalo a pořád mi přijde jako hodně zajímavé odvětví informatiky. Osobně mě hlavně zaujalo to, že člověk doslova vidí to, co dělá. Díky studiu tohoto jedinečného oboru jsem měl prakticky hned po studiu možnost nastoupit do perspektivní firmy (Comprimato Systems s.r.o.), kde se určitým způsobem můžu digitálnímu obrazu věnovat nadále.

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

"Google Maps", tj. GIS, ale pro mikroskopová panoramata 2015

Petr Bartoň

Archiv závěrečné práce
Doplňování chybějících částí obrazu 2009

Jakub Grochol

Archiv závěrečné práce
Algorithms for Automated Processing of 2D Orthopaedic Data 2009

Martin Janík

Archiv závěrečné práce
Analýza pohybu švábů v magnetickém poli 2012

Pavol Paučula

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj v oblasti zpracování obrazu na FI MU provádějí členové Centra analýzy biomedicínského obrazu (CBIA). Jsou to ti stejní lidé, kteří vedou kurzy v oboru zpracování obrazu, své zkušenosti promítají do výuky a předávají je tak dalším generacím. Hlavní výzkumná témata souvisí s automatizací procesů snímání a automatizací analýzy obrazů pořízených různými typy mikroskopů. Vstupními daty jsou nejčastěji vícerozměrné obrazy a videa biologických preparátů, na nichž je potřeba provádět různá měření.

Více o CBIA

Výzkum probíhá v úzkém kontaktu s biology zkoumajícími fungování živých buněk a závažná lidská onemocnění. V oblasti zpracování obrazu jsou často řešeny tyto problémy:

  • odstraňování šumu a vad optických soustav,
  • vyhledávání objektů v obrazech a popis jejich vlastností,
  • sledování pohybu objektů a jeho vyhodnocení v čase,
  • počítačové simulace optických soustav a různých buněčných dějů odehrávajících se pod mikroskopem pro lepší pochopení vyvíjených metod i samotných dějů.

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Sledování pohybu buněk
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.