FI MU

Teoretická informatika

Cílem oboru je poskytnout vzdělání a praktické dovednosti v teoretických základech velmi široce chápané informatiky, ale i základní poznatky a praktické zkušenosti v hlavních aplikačních oborech současné praktické informatiky. Absolventi budou dobře připraveni pro doktorské studium a později pro vědecko-výzkumné působení jak v akademické komunitě, tak i ve výzkumu a vývoji ve firmách. Získají přitom i znalosti a návyky pro uplatnění v praxi při řešení náročných problémů.

Učitelé oboru mají významné mezinárodní postavení ve světové informatice, bohaté mezinárodní kontakty a mohou proto pomoci kvalitním studentům a absolventům působit, jak během studia, tak i po jeho ukončení, doslova kdekoliv na světě.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

2
Loni přijato
4
Loni uchazečů
12
Nyní studuje
8 %
Dívek

Podle knih prof. Grusky, garanta oboru, se učí informatika i v zahraničí

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T010, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Okruhy vyučovaných předmětů

  • Metody řešení výpočetně velmi náročných problémů
  • Teoretické základy tvorby a verifikace programů
  • Teoretické základy moderních metod umělé inteligence
  • Kódování a kryptografické protokoly
  • Základy kvantového zpracování informace

Uplatnění absolventů

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Teoretická informatika obvykle pokračují postgraduálním studiem a vědecky působí na FI, na zahraničních institucích nebo v komerční sféře.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

RNDr. Vojtěch Forejt, Ph.D., LL.B. (Hons)
IS MU

Associate Professor, University of Oxford, UK

Vojtěch Forejt
Jiří Srba

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Logiky pro popis vlastností stochastických her 2009

Tomáš Laurinčík

Archiv závěrečné práce
Praktické aspekty internetových aukcí 2013

Tomáš Říha

Archiv závěrečné práce
Algoritmická syntéza strategií pro detekci skrytých kódů 2014

Miroslav Klimoš

Archiv závěrečné práce
Aplikace kryptografických primitiv 2006

Ivan Fialík

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Vybraný výzkum z oblasti teoretické informatiky.

Institut teoretické informatiky (ITI)

Institut je orientován na špičkový výzkum v oblasti formálních metod a diskrétních struktur. Hlavní dlouhodobé priority zahrnují studium pravděpodobnostních systémů a stochastických her (s důrazem na aplikace v teorii řízení, formální verifikaci, optimalizaci a bezpečnosti) a konstrukci efektivních algoritmů pro diskrétní struktury.

Více informací

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur. Mezi hlavní priority patří výzkum ve vybraných oblastech algoritmické teorie her, algoritmické analýzy programů, parametrizované složitosti, a strukturální a topologické teorie grafů.

Webové stránky laboratoře FORMELA

Kvantové zpracování informace a kryptografie

Nový trend v oblasti zpracování informace, výpočtů, komunikace a v oblasti bezpečnosti. Využitím specifických zákonitostí kvantové fyziky a vlastností mikroskopického kvantového světa se umožňuje dosáhnout cílů neřešitelných klasicky, případně mnohé úlohy řešit efektivněji.

Více informací

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie (LQIPC)

Pracoviště zaměřené především na informatické aspekty kvantového zpracování informace, zejména na kvantovou kryptografii, teorii informace, kvantovou komunikaci a algoritmy, dále potom na teoretické aspekty klasické kryptografie, zejména na problémy řešitelné s bezpečností dokazatelnou pomocí teorie informace.

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

FORMELA website
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.