FI MU

Paralelní a distribuované systémy

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do dalších oblastí včetně počítačových sítí, kryptografie, bezpečnosti apod. Velká pozornost je věnována formálním metodám pro modelování, analýzu a verifikaci paralelních a distribuovaných systémů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.


Přihláška ke studiu (do 30. 4. 2018)

Průvodce přijímacím řízením

9
Loni přijato
11
Loni uchazečů
15
Nyní studuje
13 %
Dívek

Pracovní vypětí v laboratoři ParaDiSe

Magisterské navazující studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801T021, akreditace do 31. 8. 2019, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Při splnění podmínek je automaticky udělováno prospěchové stipendium.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

IA023 Petriho sítě

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Na konci kurzu bude student schopen porozumět definici Petriho sítí, modelovat různé systémy pomocí popisného aparátu Petriho sítí, aplikovat specifické důkazové a analytické…

IA159 Formal Verification Methods

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

At the end of this course, students should be able to: understand and explain principles, advantages, and disadvantages of basic formal verification methods, namely model checking…

PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Cílem předmětu je poskytnout informace o architekturách výkonných počítačových systémů a základních metodách jejich programování, včetně vektorových a paralelních počítačů.

PA053 Distribuované systémy a middleware

RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Na konci kurzu bude student schopen porozumět abstrakcím poskytovaným operačními systémy a middleware nadstavbami v distribuovaném prostředí, zvládat analýzu problémů komunikace, …

Studenti

Paralelní a distribuované systémy jsem si vybrala, protože nabízí ze všech oborů pro mě nejzajímavější předměty. Baví mě zejména ty teoretické, u kterých se učím přemýšlet novým způsobem a dívat se na věci jinak. Myslím, že problémy, které řešíme, nejsou zajímavé jen teoreticky, ale mají i dobrou reálnou motivaci. Zároveň však obor nabízí i dostatek spíše prakticky zaměřených předmětů, a tak se studentům dostává vhodné kombinace znalostí.

– Eva Tesařová

Eva Tesařová
Na bakalářském studiu jsem byl studentem jednoho z aplikovaných oborů, kde se člověk naučí něco snad ze všech odvětví informatiky. Umět od všeho něco však ve skutečnosti znamená neumět nic; základy téměř čehokoliv se dnes každý může naučit sám z literatury či internetu. Chtěl jsem naplno využít toho, že mi učitelé věnují svůj čas, a naučit se tak něco, co bych bez cizí pomocí jen těžko zvládl. Paralelní a distribuované systémy pro mě byla vhodná volba; předměty jsou zde spíše teoretické, takže přítomnost vyučujícího je k pochopení probírané látky téměř nezbytná. Zároveň však mám jako student možnost zapojit se do některé z laboratoří a teoretické poznatky z výuky si i prakticky, pod dohledem odborníků, vyzkoušet.

– Jaroslav Bendík

Jaroslav Bendík

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou připraveni pro další studium a vědeckou práci v informatických disciplínách. Získané znalosti a programátorské dovednosti zároveň umožňují jejich uplatnění v praxi při řešení náročných úloh zejména v oblasti distribuovaných a paralelních systémů nebo formálních metod pro analýzu a verifikaci (nejen paralelních a distribuovaných) systémů.

Profil absolventa

  • Absolvent je vybaven hlubšími znalostmi z oblasti návrhu, tvorby, analýzy a verifikace paralelních a distribuovaných systémů, které může bezprostředně uplatnit v praxi nebo je využít při výzkumu.
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Paralelní a distribuované systémy nachází snadno uplatnění v softwarových firmách v ČR i v zahraničí, včetně největších světových hráčů jako např. Microsoft. Část absolventů pokračuje doktorským studiem na FI nebo významných zahraničních institucích jako IST Austria či TU Munich.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Jan Křetínský
TU Mnichov
Po státnicích jsem odešel na doktorské studium do Mnichova, pro které mě obor Paralelní a distribuované systémy výborně připravil. Po dvou letech jako postdoc v IST Austria jsem získal pozici odborného asistenta na TU Mnichov.
Martin Chmelík
LinkedIn
Magisterský obor Paralelní a distribuované systémy jsem si vybral, protože přirozeně propojuje teoretický informatický výzkum s konkrétními praktickými aplikacemi. Během doktorského studia na IST Austria mi nabyté znalosti umožnily pracovat na projektech vyžadujících řešení teoretických problémů, efektivní algoritmy a implementaci těchto algoritmů v autonomních robotických systémech. Po dokončení doktorského studia nastupuji na výzkumnou pozici do společnosti TTTech zabývající se vývojem a formální verifikací systémů použivaných v autonomním řízení, letectví a ve vesmíru.
Martin Chmelík

Vybrané diplomové práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

LLVM Transformations for Model Checking 2016

Vladimír Štill

Archiv závěrečné práce
Výpočetní analýza nelineárních dynamických systémů 2011

Sven Dražan

Archiv závěrečné práce
Verification of Name Service Cache Daemon with DIVINE Model Checker 2015

Milan Lenčo

Archiv závěrečné práce
Použití metody Monte Carlo pro verifikaci stochastických systémů se spojitým časem 2011

Petr Slovák

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Formální metody
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů (ParaDiSe)

Pracoviště zaměřené zejména na experimentální podporu výzkumu v oblasti souběžných systémů, jejich verifikaci a výzkum teoretických základů těchto metod.

Webové stránky laboratoře

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů (Formela)

Laboratoř formálních metod, logiky a algoritmů je orientována na informatické aplikace logiky a diskrétních matematických struktur.

Webové stránky laboratoře

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

DIVINE

Nástroj hledající chyby nebo naopak prokazující bezchybnost paralelních systémů a programů. DIVINE je jedním z vedoucích nástrojů daného typu a sám může pracovat paralelně a distribuovaně.

divine.fi.muni.cz

SCStudio

Nástroj pro vizualizaci a analýzu komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Podporuje modelování komunikace ve formalismu Message Sequence Charts (MSC, HMSC) i UML Sequence Diagrams.

scstudio.sourceforge.net

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.