FI MU

Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Obor je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka, které věnuje pozornost „lidským“ jazykům (čeština, angličtina, …) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

40
Loni přijato
59
Loni uchazečů
44
Nyní studuje
14 %
Dívek

Hra se slovy založená na sémantické síti WordNet

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R025, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

 • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

 • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

 • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

 • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PB016 Umělá inteligence I

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Probírá se úvod do problematiky řešení úloh z oblasti umělé inteligence (s algoritmy v programovacím jazyce Prolog). Hlavním cílem kurzu je získat znalosti o základních algoritmech používaných v UI.

Studijní materiály

IB031 Úvod do strojového učení

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. a doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Student se bude po absolvování předmětu schopen samostatně orientovat v základních metodách a přístupech z oblasti strojového učení. Bude mít základní představu o fundamentálních teoretických modelech a jejich…

PB095 Úvod do počítačového zpracování řeči

Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Přednáška poskytuje úvod do teorie počítačového zpracování řeči, zejména ve vztahu k interakci člověk-počítač, tj. se zvláštním zřetelem na problematiku syntézy řeči, rozpoznávání řeči a dialogových systémů.

IB030 Úvod do počítačové lingvistiky

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Předmět představuje úvod do počítačového zpracování přirozeného jazyka. Studenti se v něm seznámí s algoritmickým popisem jednotlivých jazykových rovin: morfologické, syntaktické, sémantické a pragmatické, a se zdroji jazykových dat: korpusy. Pozornost je…

Studenti

Obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka mě při výběru vysoké školy zaujal na první pohled hlavně atraktivním názvem. Fakulta informatiky se v rámci oboru zaměřuje především na zpracování přirozeného jazyka, což je patrné zejména z výběru povinných předmětů. Protože mě studium jazykového inženýrství lákalo a protože se jedná o perspektivní a neustále se rozvíjející oblast umělé inteligence, rozhodla jsem se pro studium právě v tomto oboru.

Obor bych doporučila zejména studentům s kladným vztahem k matematice a logice, které jsou v určité míře součástí téměř všech vypisovaných předmětů. Jednou z věcí, která se mi však na studiu nejvíce líbí, je pak právě to, že se v těchto předmětech učíme naoko teoretické principy matematiky prakticky využívat.

Ačkoliv patří na fakultě obor sám k těm teoretičtějším, existuje možnost zapojit se do výzkumu probíhajícího v některé z laboratoří spojených s oborem (Centrum ZPJ, Laboratoř vyhledávání a dialogu (LSD), Laboratoř vyhledávání znalostí), čímž se dá získat cenná praxe potřebná pro další uplatnění v oboru. Laboratoře samotné pak často vypisují témata bakalářských a diplomových prací a po ukončení magisterského studia je možné pokračovat ve výzkumu jako postgraduální student.

– Klára Kufová

Klára Kufová

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit v jakékoliv pozici vyžadující návrh inteligentních systémů. Absolventi mohou rovněž bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu následovaném případně i studiem doktorským.

Profil absolventa

 • má potřebné znalosti pro návrh, implementaci a efektivní využívání inteligentních systémů
 • orientuje se v přístupech využívajících strojové učení, reprezentaci a zpracování znalostí
 • je připraven pro týmovou práci v souvisejících oblastech informatiky
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka obvykle pokračují ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Jiří Materna
Head of Research at Seznam.cz | LinkedIn
Radim Řehůřek
Machine learning consulting | Osobní stránka
Radek Sedláček
Operations and Project Manager ve společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. | LinkedIn

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Detection of Sensitive Information Leaks Using IBM LanguageWare Resource Workbench 2012

Zdeňka Sitová

Archiv závěrečné práce
Automatic question generation and adaptive practice 2015

Tomáš Effenberger

Archiv závěrečné práce
Automatická extrakce informací z e-mailové korespondence pro češtinu 2009

Jan Rygl

Archiv závěrečné práce
Automatic Retrieval of Good Dictionary Examples 2008

Miloš Husák

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Centrum zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Centrum je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti syntézy a rozpoznávání mluvené řeči (češtiny), lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat.

Webové stránky centra NLP

Laboratoř vyhledávání znalostí (KD)

Laboratoř se zabývá vývojem a výukou technik strojového učení, dolování a vyhledávání znalostí v datech. Především se soustředí na metody předzpracování, metody učení pro zpracování přirozeného jazyka a dolování v datech složité struktury.

Webové stránky KD Lab

Adaptive Learning Research Group

Adaptabilní výukové systémy jsou počítačové aplikace, které se přizpůsobují znalostem konkrétního studenta. Naše výzkumná skupina se zabývá praktickým vývojem takových systémů i souvisejícím teoretickým výzkumem. Jedním příkladem vyvinutých systémů jsou Slepé mapy.

Webové stránky výzkumné skupiny

Laboratoř vyhledávání a dialogu (LSD)

Problematika dialogových systémů zahrnuje nejenom jejich modely a implementace, dialogové strategie a jazyky pro jejich popis, ale také základní počítačové technologie pro zpracování řeči (rozpoznávání a syntéza). Kvalita dialogových systémů je také velmi závislá na informacích, které jsou použity pro generování odpovědí, což vede na problém efektivního hledání.

Webové stránky laboratoře LSD

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD)

Fakulta pravidelně pořádá, již od r. 1998, mezinárodní konferenci TSD.

Webové stránky konference TSD

Úspěšné aplikace
 • Internetová jazyková příručka

  První jazyková pomůcka svého druhu, která je neustále rozšiřována, zpřesňována a doplňována o nové výrazy. Slovníková část obsahuje přes 82 000 slovníkových hesel, výkladová část obsahuje především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ÚJČ AV ČR ptají opakovaně.

  Ocenění: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně „za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol”

 • ART – Authorship Recognition Tool

  Určování autorství dokumentů s využitím analýzy stylometrických rysů autora – s pomocí strojového učení řeší problémy verifikace a přiřazování autorství a shlukování dokumentů podle (předpokládaného) autora.

  Ocenění: Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2014 (přečtěte si více)

 • Morfologický analyzátor Majka

  Majku využívá např. Seznam.cz pro indexování českého internetu (aby v něm bylo možné plnotextově vyhledávat).

 • Korpusový manažer Manatee/Bonito

  Celosvětově používaný jako opensource SW i v rámci komerčního SW SketchEngine, Lexical Computing, UK.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.