FI MU

Sociální informatika

Nový multidisciplinární obor, zkoumající využití ICT v sociálním, institucionálním a kulturním kontextu a inspirovaný vznikem nových problémů souvisejících se sociálními aspekty komputerizace, studiem designu a důsledků používání informačních technologií. Sociální informatika se rovněž zabývá studiem problémů, vzniklých masovým nasazením IT a perspektivou jejich využití a jejich vlivem na strukturu a sociální aspekty společnosti.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

27
Loni přijato
61
Loni uchazečů
38
Nyní studuje
32 %
Dívek

Thomas Hobbes, jeden z filozofů, kteří studovali společnost a její chování

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1802R033, akreditace do 31. 7. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Obor je realizován ve spolupráci s Fakultou sociálních studií.

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

SIN02 Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Hlavní cílem kurzu je seznámení studentů se součanými (sic) aspekty komputerizace společnostmi (sic) a možnostmi které (sic) z toho vyplývají v oblasti asistivních technologií. Předmět zahrnuje rovněž aktivní seminární práci…

IV064 Informační společnost

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit chrakter širších dopadů rozvoje informatiky na proměny společnosti; použít informace o jevech, které charakterizují dopady informační revoluce; vyvozovat…

FSS:ZUR387 Psychosociální rizika a příležitosti používání internetu

Mgr. Lenka Dědková

Na konci tohoto kurzu budou studenti mít základní přehled o možných rizicích a pozitivech při používání nových médií z psychologické perspektivy. Zároveň získají znalosti o možných cestách prevence i intervence těchto rizik.

Studijní materiály

VV063 Hygiena práce s počítačem

Mgr. Sophia Nesládková, Ph.D.

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti ergonomie počítačového pracoviště a práce s počítačem. Posluchači jsou seznámeni s prevencí a korekcí zdravotních obtíží vznikajících při dlouhodobém užívání počítače a ovládají základní kompenzační…

Popis e-learningu

Studenti

Oproti jiným oborům na FI více čteme knížky a píšeme eseje, příprava je více domácí. Očekává se od nás také méně programování.

– Tereza Tichá

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá základy informačních disciplín i základy sociálních věd a získává tak interdisciplinární znalosti. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií v souvislosti s jejich sociálním dopadem a s uplatněním informatiky v jiných oblastech a disciplínách. Absolventi mají přehled o nejnovějších trendech ve vývoji a aplikaci informatiky jak ve státní správě, tak i ve firmách zabývajících se vývojem a aplikacemi informačních technologií.

Profil absolventa

  • disponuje analytickými schopnostmi v oblasti sociálního jednání a sociálních vztahů
  • má osvojeny metodologické kompetence pro realizaci empirických šetření, statistické zpracování dat a jejich sociologickou analýzu
Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Sociální informatika obvykle pokračují ve studiu na FI, v navazujícím magisterském programu Aplikovaná informatika.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Multiagentní modelování rezidenční segregace 2015

Vítězslav Lounek

Archiv závěrečné práce
Virtual Keyboard Usability Evaluation on a Touch Screen Device 2014

Andrej Kiripolský

Archiv závěrečné práce
E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů 2013

Radek Maleček

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Oblast "Počítačové zpracování řeči, dialogové systémy a asistivní technologie"

Oblast počítačového zpracování řeči, zahrnující metody rozpoznávání a syntézy řeči, patří mezi velmi aktuální a důležité obory současné informatiky, s četnými aplikacemi, jejichž význam v blízké budoucnosti ještě více poroste. Na souvisejících technologiích jsou postaveny dialogové systémy, které představují inteligentní interface člověk-počítač založený na primární komunikaci přirozenou řečí. Speciální oblast využití představují asistivní technologie, orientované na rozvoj kvality života a hendikapované (zvláště nevidomé) uživatele.

Laboratoř vyhledávání a dialogu (LSD)

Zabývá se dvěma intuitivně provázanými oblastmi výzkumu – vyhledáváním v kolekcích digitálních dat a dialogovými systémy – které byly v minulosti vnímány jako vzájemně nezávislé.

Více informací

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Středisko Teiresiás

Středisko Teiresiás, plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zajišťuje, aby studijní obory akreditované na MU byly v největší možné míře přístupné také studentům se smyslovým nebo jiným handicapem. Je to pracoviště se skvělými výsledky nejen v rámci ČR.

www.teiresias.muni.cz

Studenti oboru Sociální informatika se potkávají se spolužáky, které Středisko podporuje, vizte např. rozhovor s Vojtěchem Poláškem. Téma je náplní výuky v povinných předmětech, ale i mimo ně, příkladem může být Mgr. Radek Pavlíček, uznávaný český odborník na přístupnost webových stránek a asistivní technologie pro handicapované uživatele, který pravidelně přednáší v PV219 Seminář webdesignu.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.