FI MU

Informatika ve veřejné správě

Informační a komunikační technologie (ICT) mění způsob spolupráce ve společnosti, způsob života i hledání nových možností uplatnění lidského potenciálu ve výrobě, spotřebě, kultuře i využití volného času. Obor Informatika ve veřejné správě se zabývá zejména vlivem ICT na organizaci a chod veřejného sektoru a státní správy, aplikacemi ICT v právních vědách, využitím ICT pro podporu rozvoje právní vědy, ale také vlivem ICT na rozvoj správních organizací a veřejné správy. Z podstaty věci se jedná o více oborovou disciplínu. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni fundovaně skloubit specifika informatiky a veřejné správy. Více informací

Absolvent studijního oboru Informatika ve veřejné správě ovládá základy informatických disciplín a základy oboru Veřejná správa a získává tak perspektivní interdisciplinární znalosti. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií a uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi rovněž disponují základními analytickými schopnostmi a profesním vzděláním pro pracovníky všech oblastí místní a státní správy. Mají systematický přehled o české právní úpravě a znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí veřejné správy, tj. zejména správního práva hmotného a procesního.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

17
Loni přijato
40
Loni uchazečů
26
Nyní studuje
23 %
Dívek

Ústřední knihovna Právnické fakulty po nedávné rekonstrukci

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 6209R019, akreditace do 31. 7. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Obor je realizován ve spolupráci s Právnickou fakultou.

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PB168 Základy databázových a informačních systémů

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. a RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy databázových a informačních systémů. Studenti budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů i základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy…

Popis e-learningu

PB002 Základy informačních technologií

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v informačních technologiích a principech budování počítačových systémů. Přednáška je určena studentům, kteří se přímo nespecializují v oblasti informatiky, ale potřebují získat dostatečný…

PrF:BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (garance)

Student po úspěšném absolvování předmětu: zná principy organizace a činnosti moderní veřejné správy, s nutnými vazbami na právní aspekty uvedené problematiky; umí vyhledat a užít potřebné informační zdroje; je schopen porozumět a vysvětlit systémy veřejné správy, probíhající reformní…

PrF:BI501K Právní databáze a právní informační systémy

JUDr. Danuše Spáčilová (garance)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickými metodami vyhledávání právních dokumentů v knihovnách, v elektronických databázích, v automatizovaných systémech a na oborových portálech…

Uplatnění absolventů

Odejde-li absolvent tohoto oboru do praxe, může najít uplatnění při návrhu, realizaci a rozvíjení výpočetních systémů, zejména v oblasti programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webovských aplikací apod.

Absolventi se uplatní především v oblasti využití ICT ve všech oblastech místní a státní správy, v řadě institucí a vzdělávacích organizacích.

Profil absolventa

  • Absolvent je schopen vykonávat pracovní funkce informatika a systémového pracovníka zejména ve sféře veřejné správy.
  • Absolvent je připraven pracovat jako analytik, v oblasti údržby a inovace informačních systémů.
  • Absolvent má schopnost analyzovat možnosti ICT pro podporu správních procesů.
Kam po tomto studiu?

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, a v rámci bakalářského studia se takto profiluje, může uvažovat zejména o navazujícím magisterském studiu v oblasti informatiky (konkrétně obor Bezpečnost informačních technologií), případně o studiu na Právnické fakultě (program Veřejná správa).

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Vybrané bakalářské práce

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění závěrečných prací. Podívejte se, jaké práce předkládají studenti u státní závěrečné zkoušky.

Stalking ve virtuálním prostředí 2014

Peter Dubovský

Práca čitateľa zoznamuje s prostredím virtuálnych komunít, vysvetľuje pojmy stalking a kyberstalking, skúma…

Archiv závěrečné práce
Elektronická sbírka zákonů 2015

Alžběta Šmerdová

Práce kriticky hodnotí současný stav promulgace právních předpisů v České republice, a nastiňuje tři možné formy vývoje a zvažuje…

Archiv závěrečné práce
Užívání ochranných známek online 2014

Tomáš Zástěra

Práce se zabývá porušováním výlučných práv majitele ochranné známky v online prostředí, řeší problém odpovědnosti…

Archiv závěrečné práce

Výzkum a vývoj

Konference Cyberspace

Mezinárodní konference na témata spojená s kyberprostorem, mj. Government 2.0, eJustice, Intellectual Property On-Line, … Pořádá Právnická fakulta a Fakulta sociálních studií.

Příkladem témat může být rozhovor se studentem, který se pustil do boje s Facebookem kvůli evidenci údajů.

Konference Cyberspace

Masaryk University Journal of Law and Technology (MUJLT)

MUJLT is a peer-reviewed academic journal which publishes original articles in the field of information and communication technology law. All submissions should deal with phenomena related to law in modern technologies (e.g. privacy and data protection, intellectual property, biotechnologies, cyber security and cyber warfare, energy law).

Journal of Law and Technology

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.