FI MU

Počítačová grafika a zpracování obrazu

Obor je určen pro studenty se zájmem o informatiku a principy tvorby a používání IT se zaměřením na počítačovou grafiku. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejího využití v dalších vědních oborech. Seznámí se s principy výstavby grafických aplikací a matematickými metodami používanými pro řešení základních zobrazovacích úloh. Získají znalosti o projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím pokročilých technologií počítačové grafiky.


Přihláška ke studiu do 28. 2. 2018

Průvodce přijímacím řízením

113
Loni přijato
297
Loni uchazečů
119
Nyní studuje
24 %
Dívek

Záznam snímání pohybu postavy v prostoru

Bakalářské studium, jednooborové, prezenční, kód oboru 1801R020, akreditace do 1. 11. 2018, v češtině.

Podrobnosti o studiu

  • Kreditový systém studia na MU přináší značnou volnost při výběru předmětů a průchodu studiem. Na rozdíl od jiných informatických škol si na FI lze zapisovat i předměty z jiných fakult MU a rozšířit tak svoje dovednosti.

  • Mezi obory lze během studia přecházet. Student pro ukončení studia musí splnit podmínky nově zvoleného oboru.

  • Perspektivním studentům 1. ročníku náleží mimořádné motivační stipendium ve výši 7000 Kč. Ve vyšších ročnících lze splnit podmínky pro udělení prospěchového stipendia.

  • Diploma Supplement, nebo-li dodatek k diplomu, který každý absolvent získává, zajišťuje, že dosažené vzdělání bude uznané i v zahraničí.

Den otevřených dveří

Přijďte se za námi podívat, dozvíte se další informace.
Podrobnosti

DOD - vstupní hala
DOD - Botanická 68a

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Katalog e-learningu

Učitelé FI prezentují využití elektronické podpory výuky ve svém předmětu.


Vybrané předměty

MU je otevřenou univerzitou, což znamená také zveřejnění velké části studijních materiálů. Nahlédněte na to, co Vás při studiu tohoto oboru čeká.

PB009 Základy počítačové grafiky

prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Předmět poskytuje přehled o algoritmech a metodách tvorby modelů a jejich vykreslování. Studenti získají znalosti nutné pro orientaci v řadě úloh řešených v počítačové grafice včetně matematického základu a praktické dovednosti při modelování prostorových těles ve složitých scénách. Umí realizovat animované sekvence a rozumí vykreslování, vyhlazování a osvětlování.

PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu

doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Student bude znát základní terminologii týkající se zpracování digitálního obrazu; získá představu jaké typické problémy se při zpracování digitálního obrazu objevují; bude rozumět principu jednoduchých algoritmů pro zpracování obrazu a bude je umět prakticky použít.

PV112 Programování grafických aplikací

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Cílem předmětu je získat všeobecný přehled o grafických aplikačních rozhraních a současně získat praktické zkušenosti s použitím standardního rozhraní OpenGL. Po absolvování předmětu budou studenti schopni programovat široké spektrum grafických aplikací a animací.

PB161 Programování v jazyce C++

RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. a RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Na konci kurzu bude student: rozumět principům OOP; schopen základního objektově orientovaného návrhu a jeho implementace; ovládat syntaxi C++ podle ANSI normy; používat základní knihovny jazyka C++ (STL); dokumentovat kód s možností…

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen působit jako aplikační programátor v oblastech, které využívají počítačovou grafiku pro modelování, vizualizaci a řešení úloh komunikace člověka s počítačem. Pokud student po ukončení studia nenastoupí do praxe, může pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Kam po tomto studiu?

Absolventi oboru Počítačová grafika a zpracování obrazu obvykle pokračují studiem navazujícího magisterského oboru Počítačová grafika.

Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015.

Uplatnění absolventů podrobněji

Výzkum a vývoj

Oblast Virtuální realita

Současná technologie je připravena podpořit reálné aplikace virtuální reality v mnoha oborech lidské činnosti. Postupný rozvoj této oblasti odkrývá nové problémy, které vyžadují základní výzkum. Specificky se jedná o problematiku jednotlivce a virtuální reality (užitelnost virtuální reality, vhodné postupy, rychlost a kvalita), problematiku skupiny uživatelů ve virtuálním prostředí (formy virtuální spolupráce, vzdálená spolupráce), práce s rozsáhlými datovými soubory (virtualizace reálného světa, úpravy modelů) a kombinace virtuálního a reálného světa obecně (projekce, video, specifické vstupní a výstupní technologie).

Více informací

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Laboratoř byla vybudována za účelem rozsáhlého výzkumu uživatelského rozhraní člověk-počítač a obzvláště pak systému virtuální reality, která je poslední dobou považována za nejpopulárnější aspekt tohoto rozhraní.

Webové stránky laboratoře HCILAB

Pozn.: Na FI nejsou laboratoře nebo výzkumné skupiny organizovány tak, že by odpovídaly konkrétnímu oboru studia. Různá témata se prolínají a výzkum reaguje na vývoj informatiky.

Zajímavosti o oboru

Praktická ukázka práce specialistů na grafiku z FI

Speciální program pro snímání lidské tváře, za pomoci moderních přístrojů, které na principu stereofotogrammetrie vytvářejí 3D skeny, a tvorbu databáze obličejů pro další výzkum, např. pro lékaře nebo kriminalisty.

Součástí softwaru je i modul pro tvorbu 3D identikitu. S jeho pomocí je možné vytvořit trojrozměrný model například pachatele trestného činu. Všechno to vyžaduje studium nových přístupů, třeba v oblasti polygonálních sítí, protože právě ty výsledné modely tvoří.

Článek Databáze obličejů pomůže lékařům i policii
Twitter Facebook Google+
Znak FI MU


Kontakt: Studijní oddělení, tel. 549 491 818, e-mail studijni@fi.muni.cz

Se sledováním návštěvnosti nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Ochrana soukromí.